സാക്ഷരതാമിഷൻ വികസന വിദ്യാകേന്ദ്രം പ്രേരക്മാരുടെ യോഗം ചേർന്നു

കൊച്ചി: കേരള നിയമസഭ, കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സാക്ഷരതാമിഷൻ വികസന വിദ്യാകേന്ദ്രം പ്രേരക്മാരുടെ യോഗം ചേർന്നു. സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ സാക്ഷരതാ ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചേർന്ന യോഗം സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോ പി എസ് ശ്രീകല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ അവബോധം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടി അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അവസാനിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ, മൗലികാവകാശങ്ങൾ, മതനിരപേക്ഷത, വിശ്വാസം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, പൗര ജീവിതം, ലിംഗ സമത്വം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് പരിപാടി ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ജനുവരി 26ന് 15,000 പേരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഭരണഘടന സംരക്ഷണ സംഗമം തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നടത്തും. 

സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർ ദീപ ജയിംസ്, സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും ജില്ലാ കോഡിനേറ്റർമാർ, അസിസ്റ്റൻറ് കോഡിനേറ്റർമാർ, വികസന വിദ്യാകേന്ദ്രം പ്രേരക്മാർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. 
സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ സാക്ഷരതാ ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചേർനസാക്ഷരതാ മിഷൻ വിദ്യാകേന്ദ്രം പ്രേരക്മാരുടെ യോഗം സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പി എസ് ശ്രീകല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

0 Response to "സാക്ഷരതാമിഷൻ വികസന വിദ്യാകേന്ദ്രം പ്രേരക്മാരുടെ യോഗം ചേർന്നു"

Post a Comment

നമ്മുടെ ബൂലോകത്തില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.....

Popular Posts