ഓർമകളിൽ മനോരാജ് : ക വാ രേഖ പുസ്തക പ്രകാശനം


5 Responses to "ഓർമകളിൽ മനോരാജ് : ക വാ രേഖ പുസ്തക പ്രകാശനം "

  1. ആ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം...

    ReplyDelete
  2. ആ ഓർമ്മകൾ മാത്രം ഇന്നും മരിക്കാതിരിക്കുന്നു...

    ReplyDelete

നമ്മുടെ ബൂലോകത്തില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.....

Popular Posts