ബ്ലോത്രം - ഓണപ്പതിപ്പ്

ബ്ലോത്രം ഓണപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. കഥയും കവിതയും കാഴ്ചകളുമായി ആസ്വദിക്കാന്‍ ഏറെ വിഭവങ്ങളുംഒരുക്കിയാണ് ബ്ലോത്രം ഓണപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. താഴെക്കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ഓണപ്പതിപ്പ് വായിക്കാം.

1 Response to "ബ്ലോത്രം - ഓണപ്പതിപ്പ്"

നമ്മുടെ ബൂലോകത്തില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.....

Popular Posts