യുവജന ക്ലബ്ബുകൾക്കുള്ള അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കൊച്ചി: കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ബോർഡ് 2018ലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ യുവപ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിനും, മികച്ച യുവജന ക്ലബ്ബിനുള്ള അവാർഡിനും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 18നും 40നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള യുവജനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 

സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം, മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ (പ്രിൻറ് മീഡിയ), മാധ്യമ പ്രവർത്തക (പ്രിന്റ് മീഡിയ), മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ (ദൃശ്യ മാധ്യമം), മാധ്യമ പ്രവർത്തക (ദൃശ്യ മാധ്യമം), കല, സാഹിത്യം (വനിത), സാഹിത്യം (പുരുഷൻ), ഫൈൻ ആർടസ്, കായികം (വനിത), കായികം (പുരുഷൻ), ശാസ്ത്രം (പുരുഷൻ), ശാസ്ത്രം (വനിത), സംരംഭകത്വം, കൃഷി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്ന് മികച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീതം ആകെ 15 പേർക്കാണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത്. അവാർഡിനായി സ്വയം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വർഷം മുതൽ കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിലെ മികച്ച യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാത് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന ജൂറി, അപേക്ഷകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയാണ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അവാർഡിന് അർഹരായവർക്ക് 50,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും പുരസ്കാരവും നൽകുന്നു.

കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂത്ത് / യുവ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജില്ലാതലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മികച്ച ക്ലബ്ബിന് 30,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും പുരസ്കാരവും നൽകുന്നു. ജില്ലാതലത്തിൽ അവാർഡിന് അർഹത നേടിയ ക്ലബ്ബുകളെയാണ് സംസ്ഥാനതല അവാർഡിനായി പരിഗണിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടുന്ന ക്ലബ്ബിന് 50,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും പുരസ്കാരവും നൽകും.

ഇതിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ 2018 ഡിസംബർ 25 നുള്ളിൽ അതത് ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. മാർഗ നിർദേശങ്ങളും അപേക്ഷാഫോറവും അതാത് ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് (www.ksywb.kerala.gov.in). ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ: 0471-2733139, 2733602, 2733777.

0 Response to "യുവജന ക്ലബ്ബുകൾക്കുള്ള അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു"

Post a Comment

നമ്മുടെ ബൂലോകത്തില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.....

Popular Posts