കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം
കൊച്ചി: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു കേന്ദ്ര അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ) തസ്തികയിൽ ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിനായി ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പുരുഷൻമാർ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ) ട്രേഡിലെ ഐ.റ്റി.ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 22/10/2018 ന് 18 നും 40നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവുകൾക്കുള്ള നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ബാധകമാണ് (SC/ST/OBC/PWD/Ex-servicemen). കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ് ആന്റ് മെഷിനറി ഡ്രോയിംഗിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശമ്പള പരിധി: 6540- 19140. കൂടാതെ മറ്റ് അലവൻസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 20.12.2018 ന് മുൻപായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

0 Response to "കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം"

Post a Comment

നമ്മുടെ ബൂലോകത്തില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.....

Popular Posts