മഹാരാജാസ് വിഷയത്തിൽ കേരള ഗവർണറുടെ നിലപാട്
മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ കൊലപാതക വിഷയത്തിൽ ബഹു.കേരളാ ഗവർണർ പി.സദാശിവം തൻ്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

0 Response to "മഹാരാജാസ് വിഷയത്തിൽ കേരള ഗവർണറുടെ നിലപാട്"

Post a Comment

നമ്മുടെ ബൂലോകത്തില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.....

Popular Posts